Avis legal

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’empresa titular d’aquest lloc web és Servimarket 2025, sl, amb domicili en C / Mas Casanovas, 22/24 – 08025. Barcelona, ​​Espanya, amb número de CIF: B 63121586 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 35467, foli 74, full B268722. Correu electrònic de contacte: info@rellart.com.
Servimarket 2025, S.L. es reserva el dret de modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts i serveis que es troben en aquesta web, no adquirint responsabilitat per això, així com pel fet de no estar actualitzada la informació.

Tractament de dades personals

Quan l’usuari o qualsevol empresa decideixen incorporar-se en Rellart.com, en omplir el formulari d’alta amb les dades personals en ell sol·licitats i acceptar el seu enviament, AUTORITZA EXPRESSAMENT a Servimarket 2025, sl perquè tracti i incorpori en el fitxer automatitzat de la seva propietat aquelles dades personals facilitades en l’esmentat formulari.
Mitjançant l’enviament de les dades, l’usuari dóna el seu consentiment al tractament dels mateixos, així com la seva cessió a altres col·laboradors, amb els condicionants que es comentaran a l’apartat de Control de Privacitat.
Excepte quan s’indiqui el contrari, el lliurament d’informació requerida sobre Dades Personals tindrà el caràcter de voluntària, sense que la negativa a facilitar aquesta informació suposi una minva en la qualitat o quantitat dels serveis als que pugui accedir l’usuari, a menys que s’indiqui una altra cosa.

Informació de serveis

Rellart.com difon, exclusivament als usuaris que prèviament ho hagin autoritzat, un servei d’informació dels aspectes relacionats amb els serveis de Rellart.com, i circumstancialment, amb altres serveis que Rellart.com consideri d’interès, encara que no siguin propis.
S’entén concedida l’autorització prevista en el paràgraf anterior quan, en el moment de sol·licitar i recaptar les dades, Rellart.com informa degudament sobre la possibilitat de l’enviament de la informació i l’usuari no s’hagi oposat.
Els usuaris que ho sol·licitin puguin excloure del servei d’informació. Per a això, l’usuari haurà d’enviar un correu a info@rellart.com i sol·licitar la cancel·lació del servei d’informació.

Finalitat

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals de l’usuari té com a finalitat facilitar la millora, ampliació, gestió i prestació dels serveis que s’ofereixen a través del portal Rellart.com, l’estudi de la utilització dels serveis per part dels Usuaris , la creació de nous serveis, l’enviament d’actualitzacions dels serveis, així com la realització diferents accions formatives, de màrqueting i publicitat dels serveis, ofertes i avantatges que ofereix Rellart.com als seus usuaris.

Seguretat

Servimarket 2025, sl, ha adoptat les mesures tècniques necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades personals que l’usuari ha facilitat, tenint en compte les limitacions que presenta Internet. En aquest sentit, l’usuari accepta i reconeix les limitacions del mitjà, pel que Servimarket 2025, sl no serà responsable de qualsevol pèrdua, pèrdua o manipulació de dades no autoritzada i aliena a la voluntat de Servimarket 2025, sl

Control de privacitat

L’usuari té dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en el fitxer de Servimarket 2025, sl la de ser errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament a través del correu electrònic info@rellart.com o comunicació escrita i signada (adjuntant còpia del DNI) dirigida al responsable del fitxer, és a dir, la societat Servimarket 2025, sl amb domicili social a Espanya.
Servimarket 2025, S.L. podrà cedir, si escau, les dades personals dels usuaris a la resta de societats i / o col·laboradors amb les mateixes finalitats que s’han indicat per a la recollida de les dades personals per part de Servimarket 2025, sl en relació amb els seus respectius productes i serveis. Garantint en tot cas la confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal i aplicant el que disposa la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Cookies

Per tal de controlar la sessió de l’usuari, Rellart.com utilitza cookies quan aquest navega pels llocs i pàgines web del Portal. Mitjançant aquestes cookies el sistema identifica l’usuari, evitant així que aquest hagi de tornar a introduir la seva Identificació i Contrasenya, al mateix temps que permet mantenir les seves personalitzacions, i li notifica el nombre de missatges rebuts i pendents de lectura. No obstant això, si l’usuari ho desitja, pot denegar l’accés de tot tipus de cookies des de l’opció de menú corresponent al seu propi navegador. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. Les cookies utilitzades no són nocives i només es fan servir durant la sessió de l’usuari.

Consentiment de l’usuari

S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó “ENVIAR” que es troba en els formularis d’aportació de dades. Les dades personals recollides dels nostres usuaris són emmagatzemades en una base de dades propietat de Rellart.com, que garanteix les mesures oportunes d’índole tècnica i estructural per prevenir la integritat i seguretat de la informació personal aportada.
Les dades demanades són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de Rellart.com.

Dret d’oposició, correcció i actualització de dades

L’usuari té dret a accedir a aquesta informació, a rectificar-la, si les dades són errònies, i donar-se de baixa del fitxer. En aquest últim cas, Rellart.com perd la informació automàticament.
Aquests drets es poden fer efectius immediatament quan l’usuari manifesta la seva intenció expressa de donar-se de baixa.
En cas de problemes per a la realització efectiva online així com per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de privacitat de dades, es podran adreçar directament a:
info@rellart.com

Modificació de la present Política de Privacitat

Servimarket 2025, S.L. es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que s’hi produeixin.
Propietat intel·lectual i industrial

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, reproducció, distribució, transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense autorització prèvia i expressa de Servimarket 2025, sl
L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

Notificacions entre les parts i Jurisdicció aplicable

Totes les notificacions i comunicacions que s’efectuen entre el client i Rellart.com es realitzaran per correu electrònic, excepte en aquells supòsits en què s’hagi establert una altra forma de comunicació.
És indispensable el correcte funcionament de la direcció Email de contacte subministrada per contractar qualsevol dels nostres serveis; així com que aquest compte de correu està operativa i sigui veritable. Servimarket 2025, S.L. no es responsabilitza si el client canvia de compte de correu electrònic i no ens ho comunica; així com si el compte de correu facilitada és falsa o està inoperativa. Tot canvi d’adreça de correu electrònic efectuat pel client en relació a qualsevol servei contractat, haurà de ser comunicat a Servimarket 2025, sl per escrit, mitjançant l’enviament de correu electrònic a la següent adreça email: info@rellart.com
Per a qualsevol reclamació o queixa sobre algun servei contractat o atenció al client, pot posar-se en contacte amb Servimarket 2025, sl per correu postal a la nostra adreça fiscal o per correu electrònic a info@rellart.com
Qualsevol contracte de serveis entre el client i Servimarket 2025, sl queda sotmès a la llei espanyola. Tant Servimarket 2025, S.L. com el CLIENT, amb renúncia expressa a qualsevol fur jurisdiccional que pogués correspondre’ls, sotmeten la interpretació i resolució de les disputes derivades de l’aplicació dels contractes als jutjats i tribunals de Barcelona, ​​lloc de compliment de les obligacions previstes en els mateix.